Dla nauki

Prowadzisz badania naukowe lub uczysz studentów?

Zapoznaj się z polami, na których możemy podjąć współpracę

Kim jesteśmy

Za wdrażanie idei Geoparku na obszarze Krainy Wygasłych Wulkanów oraz zarządzanie nim odpowiedzialne jest Stowarzyszenie Kaczawskie. Działa ono na rzecz promocji i zrównoważonego rozwoju regionu Gór i Pogórza Kaczawskiego. Jest organizacją pożytku publicznego. Ściśle współpracuje ze Stowarzyszeniem “Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”, odpowiedzialnym za wdrażanie Programu LEADER w regionie.

Celem Stowarzyszenia jest budowanie trwałej, partnerskiej współpracy pomiędzy ludźmi, instytucjami, organizacjami i biznesem. Stowarzyszenie zajmuje się promocją zrównoważonej turystyki oraz lokalnej wytwórczości (rękodzieła i produktów spożywczych), inicjatywami nakierowanymi na edukację ekologiczną i ochronę środowiska, rozwojem społeczno-gospodarczym obszarów wiejskich.

Stowarzyszenie prowadzi też centrum edukacyjne – Sudecką Zagrodę Edukacyjną. Główną misją obiektu jest popularyzacja nauk o Ziemi oraz propagowanie wiedzy o regionie Gór i Pogórza Kaczawskiego.

Więcej informacji o Stowarzyszeniu Kaczawskim

Rodzaje współpracy

Poniżej przygotowaliśmy nasze propozycje współpracy dla środowiska naukowego i akademickiego.

Warunki współpracy

Stowarzyszenie Kaczawskie jest zainteresowane podejmowaniem współpracy z jednostkami naukowymi w ramach projektów badawczych i aplikacyjno-wdrożeniowych:

 • Jako organizacja pozarządowa Stowarzyszenie może aplikować o różnorodne granty wdrożeniowe, zwłaszcza w zakresie edukacji przyrodniczej, promocji zrównoważonej turystyki i rozwoju obszarów wiejskich.
 • Stowarzyszenie może również uczestniczyć jako partner w projektach jednostek naukowych, ułatwiając prowadzenie badań społecznych czy wdrażanie projektowanych przez jednostkę naukową rozwiązań w obszarach: rozwoju społecznego obszarów wiejskich, rozwoju turystyki (a zwłaszcza geo-turystyki), edukacji pozaformalnej i popularyzacji nauk o Ziemi

Propozycje projektów współpracy

Programy edukacyjne i popularyzatorskie:

Proponowane tematy/zagadnienia:

 • popularyzacja nauk o Ziemi w formie otwartych wykładów, laboratoriów, warsztatów, warsztatów terenowych dla różnych grup wiekowych

Wkład Stowarzyszenia Kaczawskiego:

 • doświadczona w projektowaniu, organizowaniu i prowadzeniu programów edukacyjnych kadra (geolodzy, geografowie, biolodzy)
 • udostępnianie ośrodka edukacyjnego, jego pomieszczeń, wyposażenia i zaplecza
 • udostępnianie zgromadzonej bazy publikacji zawierających przyrodnicze programy edukacyjne
 • rekrutowanie uczestników projektu

Wkład uczelni:

 • kadra naukowa współtworząca program edukacyjny i czuwająca nad poprawnością merytoryczną przedstawianych zagadnień
 • pracownicy/studenci/wolontariusze zaangażowani w przygotowywanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych

Współpraca przy tworzeniu publikacji naukowych i popularyzatorskich:

Proponowane tematy/zagadnienia:

 • georóżnorodność i bioróżnorodność regionu Gór i Pogórza Kaczawskiego
 • edukacja przyrodnicza (w szczególności geoedukacja)
 • turystyka zrównoważona, turystyka edukacyjna i geoturystyka
 • klastry turystyczne i lokalne sieci współpracy w zakresie tworzenia wspólnej dla regionu oferty turystycznej
 • idea Smart Village, nowe technologie w usługach publicznych,
 • zjawiska społeczne na obszarach wiejskich

Wkład Stowarzyszenia Kaczawskiego:

 • udostępnianie posiadanych statystyk w zakresie ilości turystów oraz ich pochodzenia geograficznego;
 • udostępnianie zgromadzonej wiedzy i doświadczeń w zakresie klastrowania lokalnych usług turystycznych;
 • pośrednictwo w kontakcie z osobami, organizacjami i instytucjami w regionie;
 • pomoc w pozyskiwaniu danych ankietowych;
 • dostęp do zgromadzonych publikacji nt. regionu Gór i Pogórza Kaczawskiego, programów edukacji przyrodniczej i in.;
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia edukacji przyrodniczej,
 • promocja projektu w regionie.

Wkład uczelni:

 • kadra naukowa tworząca/współtworząca publikacje i czuwająca nad poprawnością merytoryczną przedstawianych zagadnień;
 • zapewnienie recenzji;
 • publikowanie przygotowanych materiałów lub ich elementów we własnych wydawnictwach;
 • zabieganie o publikację w czasopismach naukowych i popularnonaukowych.

Opracowywanie innowacyjnych narzędzi służących edukacji, popularyzacji nauk o Ziemi i turystyce:

Proponowane tematy/zagadnienia:

 • tworzenie i udostępnianie baz danych zasobów geologicznych regionu;
 • tworzenie programów i aplikacji ułatwiających turystom poruszanie się po regionie, zwłaszcza w temacie atrakcji geoturystycznych;
 • tworzenie modeli interaktywnych, makiet, symulacji komputerowych i wizualizacji cyfrowych przedstawiających zjawiska geologiczne;
 • tworzenie gier edukacyjnych (cyfrowych, planszowych, mieszanych)

Wkład Stowarzyszenia Kaczawskiego:

 • kadra edukatorów wykształcona w zakresie geologii, geografii i posiadająca doświadczenie w pracy edukacyjnej z różnymi grupami odbiorców;
 • udostępnianie posiadanych danych na temat zasobów geologicznych regionu
 • pomoc w prototypowaniu projektów i zbieraniu informacji zwrotnych od użytkowników
 • udostępnianie sprzętu i pomieszczeń do udostępniania projektów
 • możliwości pozyskania grantów na realizację i wdrożenie ostatecznych projektów

Wkład uczelni:

 • zbieranie i opracowywanie danych, tworzenie baz danych;
 • przygotowywanie prototypów;
 • opracowywanie informacji zwrotnych i poprawianie błędów;
 • przekazanie części praw autorskich/możliwości użytkowania dla projektowanych rozwiązań.

Badania dotyczące ruchu turystycznego:

Proponowane tematy/zagadnienia:

 • odbiór atrakcyjności turystycznej regionu (dostępności atrakcji, różnorodności oferty itp.) wśród turystów
 • formy spędzania czasu przez turystów

Wkład Stowarzyszenia Kaczawskiego:

 • udostępnianie posiadanych statystyk w zakresie ilości turystów oraz ich pochodzenia geograficznego;
 • gromadzenie danych – badania ankietowe wśród odwiedzających turystów

Wkład uczelni:

 • projektowanie i przeprowadzenie badań;
 • przygotowywanie ankiet;
 • nadzór nad badaniami;
 • opracowywanie statystyk i analiza wyników;
 • publikacje wyników we własnych i zewnętrznych czasopismach.

Badania społeczne związane z obszarami wiejskimi:

Proponowane tematy/zagadnienia:

 • odbiór lokalnego ruchu turystycznego i jego natężenia przez mieszkańców;
 • postrzeganie różnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich przez społeczność (np. przemysł wydobywczy a turystyka);
 • świadomość turystycznej marki lokalnej wśród mieszkańców;
 • badania demograficzne, rozwój gospodarczy regionu i poprawa warunków życia mieszkańców;
 • idea Smart Village i nowe technologie w usługach publicznych.

Wkład Stowarzyszenia Kaczawskiego:

 • pomoc w gromadzeniu danych: używanie własnych kanałów promocji do rozpowszechniania ankiet;
 • udostępnianie wiedzy i doświadczeń oraz kontaktów do osób, z którymi mogą być przeprowadzane wywiady i odpowiednich lokalnych instytucji.

Wkład uczelni

 • projektowanie i przeprowadzenie badań;
 • przygotowywanie ankiet;
 • nadzór nad badaniami;
 • opracowywanie statystyk i analiza wyników;
 • publikacje wyników we własnych i zewnętrznych czasopismach

Stowarzyszenie Kaczawskie może pomóc w przygotowywaniu prac dyplomowych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich) poprzez:

 • udostępnianie zbieranych statystyk (liczba oraz statystyki geograficzne i wiekowe odwiedzających)
 • udostępnienie terenu oraz jego map i planów pod opracowania projektowe
 • pomoc kadry edukatorów w konsultacji opracowywanych programów edukacyjnych czy projektów/prototypów urządzeń edukacyjnych
 • udostępnienie (na miejscu do wglądu) zebranych publikacji z zakresu edukacji przyrodniczej, geoedukacji, geoturystyki oraz wiedzy na temat regionu Gór i Pogórza Kaczawskiego

Preferowane kierunki/dyscypliny prac:

 • geologia/geografia, a zwłaszcza tematy związane z popularyzacją nauki i edukacją
 • turystyka (a zwłaszcza geoturystyka)
 • edukacja/pedagogika, zwłaszcza w zakresie innowacyjnych pomocy dydaktycznych i programów edukacyjnych
 • architektura krajobrazu i ogrodnictwo,
 • ruralistyka i agroturystyka,
 • informatyka, a zwłaszcza geo-informatyka.

Rodzaje współpracy/wspólnych projektów:

 • tworzenie i projektowanie publikacji edukacyjnych i popularyzatorskich (książek, broszur, publikacji dla dzieci, gier, plansz edukacyjnych, terenowych tablic edukacyjnych)
 • tworzenie programów edukacyjnych (konspektów zajęć stacjonarnych i terenowych, gier terenowych, aplikacji mobilnych itp.)
 • tworzenie i prototypowanie urządzeń edukacyjnych (makiet, modeli)

Przyjmujemy studentki/studentów na realizowane przez uczelnie programy stażowe/wolontariackie lub praktyki.

czynności wykonywane podczas stażu/wolontariatu (do uzgodnienia z programem stażu/praktyk i w zależności od kierunku studiów i predyspozycji studenta):

 • współudział przy tworzeniu programów zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży popularyzujących nauki o Ziemi
 • prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu geologii/geografii
 • pomoc w obsłudze turystów oraz prowadzeniu recepcji
 • pomoc w pracach związanych z bieżącymi projektami Stowarzyszenia, zwłaszcza w kontekście tworzonego Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów
 • pomoc w organizacji wydarzeń edukacyjnych
 • prace ogrodnicze i związane z zagospodarowaniem terenu, opieka nad ogrodem i sadem
 • podstawowe prace biurowe

preferowane kierunki:

 • geologia, geografia, nauki przyrodnicze
 • turystyka
 • ogrodnictwo/architektura krajobrazu

zagadnienia praktyczne:

 • staż/wolontariat powinien być realizowany na podstawie umowy z uczelnią, zgodnie z wymaganiami programów stażowych/programów praktyk na danym kierunku/uczelni
 • Stowarzyszenie zapewnia opiekuna na czas praktyk, nadzór nad wykonywanymi pracami
 • Stowarzyszenie nie finansuje wynagrodzenia stażysty ani zakwaterowania, wyżywienia czy dojazdu na miejsce stażu

Przyjmujemy wizyty studyjne grup studentów (również jako element programu zajęć i praktyk terenowych) w regionie Gór i Pogórza Kaczawskiego oraz w samym obiekcie Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej.

Tematyka wizyt:

 • georóżnorodność regionu Gór i Pogórza Kaczawskiego;
 • geoturystyka w regionie;
 • innowacyjne programy edukacyjne (zwłaszcza w zakresie geoedukacji)
 • klastry turystyczne i lokalne sieci współpracy usługodawców branży turystycznej
 • architektura: adaptacja zabytkowych budynków wiejskich
 • działania oddolne mające wpływ na rozwój regionu

Szczegółowe warunki, czas trwania, termin i tematyka spotkania do uzgodnienia.

Stowarzyszenie Kaczawskie może pomóc w organizacji spotkań/konferencji poprzez udostępnienie w pełni wyposażonej sali konferencyjnej (maksymalnie do 80 miejsc) oraz w razie potrzeby innych pomieszczeń Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej. Dotyczy to spotkań naukowych/edukacyjnych/wykładów popularyzatorskich o charakterze niekomercyjnym, związanych z tematyką działalności Stowarzyszenia.

warsztaty w Krainie Wygasłych Wulkanów
Skip to content