Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów

Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów

Czym jest Geopark

Geopark to jednolity obszar, który w zrównoważony sposób zwiększa ochronę i wykorzystanie dziedzictwa geologicznego i sprzyja dobrobytowi ekonomicznemu ludzi tam mieszkających.

To obszar, gdzie unikatowe dziedzictwo geologiczne służy jako filar promocji i rozwoju, jednak działalność geoparku nie ogranicza się do popularyzacji geologii. Celem geoparku jest również promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców.

Czym nie jest Geopark

Choć nazwa “geopark” może się tak kojarzyć, nie jest on:

  • obszarem ochrony przyrody (jakimi są parki narodowe, krajobrazowe, rezerwaty). Na obszarach geoparku nie występują żadne prawne ograniczenia w swobodzie działalności gospodarczej, w tym wydobywczej.
  • parkiem rozrywki, np. dinoparkiem.
  • lapidarium/parkiem skał

Światowa Sieć Geoparków UNESCO

Do Światowej Sieci Geoparków UNESCO przynależy 140 geoparków na świecie, w tym 74 geoparki w Europie (dane na koniec 2018 r.). Jedynym jak na razie geoparkiem UNESCO w Polsce jest transgraniczny Geopark Łuk Mużakowa.

Członkostwo w Sieci Geoparków umożliwia regionom dalszy zrównoważony rozwój, wspiera ochronę dziedzictwa geologicznego, umożliwia wymianę doświadczeń i kontaktów z innymi geoparkami na świecie, a także przyczynia się do promocji pośród krajowych i zagranicznych turystów.

Dlaczego Geopark w Krainie Wygasłych Wulkanów?

Region Gór i Pogórza Kaczawskiego wyróżnia się spośród innych regionów w Polsce niezwykłą różnorodnością geologiczną, szczególnie ciekawe są skały i wzgórza będące pozostałością aż trzech okresów aktywności wulkanicznej. To z tego powodu region zwany jest Krainą Wygasłych Wulkanów.

Z nazwą tą identyfikuje się wielu mieszkańców oraz interesuje ona coraz większą liczbę turystów. Opieramy promocję naszego regionu na dziedzictwie geologicznym, dawnych wulkanach oraz różnorodności skał i minerałów występujących w okolicy. Najważniejsze jest jednak, że mamy silne partnerstwo między samorządami, nadleśnictwami, organizacjami pozarządowymi oraz biznesem, którego celem jest wspólne i spójne zarządzanie regionem.

Korzyści dla lokalnej społeczności oraz biznesu płynące z utworzenia geoparku to przede wszystkim wzrost rozpoznawalności marki regionu, zwiększenie ruchu turystycznego a także prestiż, który idzie za członkostwem w sieci UNESCO.

Aktualności

Historia Geoparku

2004

Rozpoczęcie współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Mściwojów, a innymi gminami, tworzenie nieformalnej „Grupy Partnerskiej Gór i Pogórza Kaczawskiego”

2006

“Stowarzyszenie na rzecz zrównoważonego rozwoju Gminy Mściwojów” zmienia nazwę na “Stowarzyszenie Kaczawskie” i tym samym staje się organizacją partnerską trzech sektorów o zasięgu regionalnym. Rozpoczynają się działania w pilotażowym programie LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

2013

Rozpoczęcie budowy Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie przy wsparciu środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Będzie to centrum edukacji i informacji o regionie oraz siedziba przyszłego Geoparku.

2014

Rozpoczęcie działań Sieci Współpracy podmiotów branży turystycznej w regionie. Pracownie artystyczne, rzemieślnicze i gospodarstwa edukacyjne wspólnie przygotowują dla odwiedzających Krainę Wygasłych Wulkanów gości program “Kreatywnego lata” i “Kreatywnych ferii”

2015

29 sierpnia 2015 – Uroczyste otwarcie Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie. Od tego czasu Stowarzyszenie Kaczawskie rozpoczyna stałą ofertę zajęć geo-edukacyjnych dla grup dzieci i młodzieży szkolnej, grup studentów i dorosłych.

2017

Rozpoczęcie formalnych działań zmierzających do utworzenia Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów na obszarze regionu Gór i Pogórza Kaczawskiego. Podpisanie listu intencyjnego przez włodarzy partnerskich Gmin.

2019

Realizacja wielu działań wizerunkowych związanych z tworzonym Geoparkiem:

  • przygotowanie specjalistycznej inwentaryzacji geologicznej obszaru,
  • wykonanie identyfikacji wizualnej,
  • opracowanie certyfikatu Geoparku,
  • Utworzenie Punktu Informacji Turystycznej oraz zaplecza Geoparku na poddaszu stodoły Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej.
  • Zapoczątkowanie tradycji Święta Geoparku w ostatnim tygodniu Lipca.

Przygotowywanie i złożenie dokumentów aplikacyjnych do Światowej Sieci Geoparków UNESCO.

(2020)

Przeprowadzenie ewaluacji dokumentacji aplikacyjnej przez Światową Sieć Geoparków UNESCO oraz wizyta ewaluatorów w terenie.

Materiały do pobrania

Wybierz mapę, przewodnik lub raport geopunktów. Drukowaną mapę Geoparku możesz także dostać w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej.

Mapa Geoparku

Rozmiar: 100MB

Publikacja zrealizowana w ramach operacji pn. „Punkt informacji turystycznej i promocji oferty kulturalnej regionu wraz z biblioteką regionalną w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie”

Przewodnik

Rozmiar: 96MB

Inwentaryzacja Geopunktów

Rozmiar: 4MB

Publikacje zrealizowane w ramach operacji pn. „Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów: nowy produkt turystyczny regionu”

Obie operacje współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja realizowana w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, wdrażanej przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”.

Logo Projektów

Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów obejmuje region
Gór i Pogórza Kaczawskiego.

Jego całkowita powierzchnia to 1290 km².

Edukacja w Geoparku

Od samego początku, edukacja była głównym elementem Krainy Wygasłych Wulkanów. Przez zabawę, kreatywne warsztaty i zajęcia oraz przebywanie wśród natury, wszyscy odwiedzający naszą krainę mogli poznawać jej tajemnice. Nie tylko te, bezpośrednio związane z wulkanami i geologią, ale także te, bliskie każdemu człowiekowi – historię i kulturę regionu, które są bogate i szczególnie warta poznania.

Zobacz kreatywne warsztaty i zajęcia
w naszym Geoparku

Wspomagamy także rozrój naukowy

Zobacz jak możemy Ci pomóc w rozwoju i działalności naukowej.

Partnerzy Geoparku

Partnerami Geoparku są samorządy miast, gmin i powiatów: Bolków, Legnickie Pole, Jawor, Jeżów Sudecki, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Wojcieszów, Zagrodno, Złotoryja oraz nadleśnictwa: Złotoryja, Jawor i Lwówek Śląski.

Zapraszamy do rozmów na temat możliwego partnerstwa przedstawicieli instytucji, organizacji i biznesu regionu Gór i Pogórza Kaczawskiego.

Menu
Skip to content